Konwencja o przeciwdziałniu przemocy wobec kobiet ratyfikowana

włącz .

Sejm ratyfikował konwencję o przeciwdziałaniu przemocy wobec Kobiet!

6.02.2015 rok!!!!!

Sejm uchwa­lił usta­wę o ra­ty­fi­ka­cji kon­wen­cji o prze­ciw­dzia­ła­niu prze­mo­cy wobec ko­biet. Zanim jed­nak izba zde­cy­do­wa­ła, że ten punkt znaj­dzie się w po­rząd­ku obrad, w Sej­mie wy­wią­za­ła się awan­tu­ra. - Ta­kiej jatki w tym Sej­mie jesz­cze nie wi­dzia­łam - mó­wi­ła po­słan­ka PiS Ma­rze­na Wró­bel, oce­nia­jąc wczo­raj­sze dys­ku­sje na ko­mi­sji sej­mo­wej.

Na po­sie­dze­niu Kon­wen­tu Se­nio­rów sprze­ciw wobec gło­so­wa­nia nad pro­jek­tem usta­wy ws. ra­ty­fi­ka­cji kon­wen­cji zgło­sił klub PiS. W związ­ku z tym ko­niecz­ne było prze­pro­wa­dze­nie gło­so­wa­nia nad wpro­wa­dze­niem tego punk­tu do po­rząd­ku obrad. Przed tym gło­so­wa­niem Krzysz­tof Szczer­ski (PiS) zgło­sił wnio­sek o prze­rwę oraz m.​in. o zwró­ce­nie się do MSZ o notę wy­ja­śnia­ją­cą treść kon­wen­cji. Pod­kre­ślił, że są wąt­pli­wo­ści co do ja­ko­ści tłu­ma­cze­nia tek­stu do­ku­men­tu.

Rów­nież Ma­rze­na Wró­bel (niez.) wnio­sko­wa­ła o prze­rwę i po­sie­dze­nie Kon­wen­tu oraz o ode­sła­nie tej - jak mó­wi­ła - "tra­gicz­nej usta­wy, kon­wen­cji" pod ob­ra­dy po­łą­czo­nych sej­mo­wych ko­mi­sji. - Ta­kiej jatki w tym Sej­mie jesz­cze nie wi­dzia­łam - mó­wi­ła po­słan­ka PiS Ma­rze­na Wró­bel, oce­nia­jąc wczo­raj­sze dys­ku­sje w ko­mi­sji sej­mo­wej.

- Jedna wiel­ka kom­pro­mi­ta­cja - tak okre­śli­ła wczo­raj­sze wy­da­rze­nia Ma­rze­na Wró­bel. - Nie od­by­ła się prak­tycz­nie żadna dys­ku­sja, nie można było uza­sad­nić, do­pie­ro gdy za­gro­żo­no pro­ku­ra­to­rem - do­da­ła. - To przy­po­mi­na ring, a nie par­la­ment - oce­ni­ła.

Osta­tecz­nie więk­szość po­słów opo­wie­dzia­ła się za gło­so­wa­niem nad pro­jek­tem usta­wy ws. ra­ty­fi­ka­cji kon­wen­cji na obec­nym po­sie­dze­niu Sejmu. Za gło­so­wa­ło 264 po­słów, 177 było prze­ciw, jeden wstrzy­mał od głosu. W czwar­tek sej­mo­we ko­mi­sje opo­wie­dzia­ły się za od­rzu­ce­niem po­pra­wek do pro­jek­tu usta­wy ra­ty­fi­ku­ją­cej kon­wen­cję o prze­mo­cy.

źródło: onet.pl