Przemoc ekonomiczna wobec kobiet - wstydliwy polski problem

Centrum Praw Kobiet

Jak wynika z Europejskiego Sondażu Społecznego aż 22 procent kobiet w Polsce nie ma żadnych własnych dochodów. Osoby te są najczęściej uzależnione od swoich partnerów, którzy stosują wobec nich różne formy przemocy ekonomicznej. Zjawisko to dotyka jednak nie tylko tych kobiet, które nie zarabiają

Z przemocą ekonomiczną mamy generalnie do czynienia wtedy, gdy jej sprawca, mąż lub partner, używa pieniędzy do zaspokojenia swojej potrzeby władzy i kontroli, a nierzadko również sadystycznej potrzeby upokorzenia i zadawania bólu swojej żonie lub partnerce

Najczęściej zakazuje lub utrudnia jej podjęcie pracy zarobkowej lub nauki, uniemożliwia jej dostęp do konta, wydziela i kontroluje jej wydatki, spienięża majątek - mówi Urszula Nowakowska, dyrektorka Centrum Praw Kobiet - Bywa też, że uzależnia przekazanie środków na utrzymanie rodziny od spełnienia jego warunków albo bez wiedzy partnerki zaciąga kredyty i inne zobowiązania pieniężne lub przywłaszcza sobie środki przeznaczone na utrzymanie rodziny - dodaje.

Na pomoc ofiarom przemocy!

W 2012 r. Centrum Praw Kobiet zrealizowało pierwszą edycję projektu edukacyjnego (obejmującego m.in. poradnictwo prawne i socjalno-finansowe) adresowanego do kobiet doświadczających przemocy i dziewcząt z rodzin zmarginalizowanych społecznie z powodu przemocy w rodzinie. Głównym celem szkoleń było ukształtowanie umiejętności kobiet i dziewcząt w dziedzinie gospodarowania finansami osobistymi, rozsądnego korzystania z pożyczek i kredytów bankowych, zarządzania budżetem domowym oraz planowania przyszłości finansowej.

Na specjalnej stronie internetowej www.cpk.org.pl/finanse, która stanowi zarazem ukoronowanie naszego projektu, odpowiadamy na pytania użytkowniczek dotyczące problematyki przemocy ekonomicznej oraz wspólnie z naszym partnerem, Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy, edukujemy kobiety w zakresie budowania własnej niezależności - mówi Urszula Nowakowska.

Podpisz petycję

Szanowny Panie Ministrze,

Przemoc domowa i przemoc wobec kobiet w Europie są nadal powszechne. Rada Europy szacuje, że około 25% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej, a 10% doznało przemocy seksualnej z użyciem siły. W większości przypadków sprawcą była osoba z najbliższego otoczenia ofiary, najczęściej jej partner lub były partner. Również w Polsce przemoc domowa wobec kobiet jest nadal powszechna.

Konwencja Rady Europy stanowi ważny instrument w walce przeciwko temu zjawisku i przyczyni się do lepszej ochrony ofiar przemocy, a także zwiększy wykrywalność i karanie tego rodzaju przestępstw.

Amnesty International apeluje do władz Polski o niezwłoczne podpisanie i ratyfikację tej Konwencji, jednak Polska nadal tego nie uczyniła, w przeciwieństwie do np.: Albanii, Słowacji czy Ukrainy.

Dlatego potrzebna jest Twoja pomoc!

Złóż swój podpis jeśli uważasz, że polskie władze powinny podjąć niezwłoczne działania w celu podpisania i ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zebrane podpisy zostaną przekazane panu Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi - Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej. To właśnie ten resort w dużej mierze odpowiedzialny jest za przygotowanie i dostosowanie polskiego prawa do wymogów Konwencji.

Podpisz petycję:

http://amnesty.org.pl/uwaga-akcja/petycje/konwencja-przeciwko-przemocy-wobec-kobiet.html

Wyróżnienia wojewody i konferencja w Rzeszowie

dzien-pracownika-socjalnego23-11-12Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska wręczyła wyróżnienia osobom zaangażowanym w działania na rzecz osób potrzebujących. W drugiej części spotkania odbyła się konferencja na temat przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu.

W konferencji pn. „Współdziałanie miarą skuteczności – rola specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie jako instytucji pomocowych", która odbyła się 23 listopada w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, wzięli udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych jednostek zajmujących się pracą z osobami doświadczającymi przemocy, a także z jej sprawcami. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad rolą, jaką w strukturze instytucji pomocowych pełnią specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy.

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska zaapelowała o szczególną wrażliwość oraz podejmowanie natychmiastowych działań w każdej niepokojącej sprawie, a zwłaszcza w sytuacji, gdy dotyczy ona dzieci. „Nie lekceważmy żadnych sygnałów, które mogłyby świadczyć o tym, że ktoś doświadcza przemocy w rodzinie. Podejmujmy odważne działania pomocowe" – apelowała wojewoda.